نظر شما در مورد عملکرد کتابخانه عمومی بنه گز چه می باشد
(24.67%) 249
خوب
(0.297%) 3
متوسط
(75.02%) 757
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1009